Член : Најава |Регистрација |Неуспешно знаење
Барај
Честопати [Модификација ]
Во граматиката, честа форма (скратена FREQ или FR) на еден збор е оној што укажува на повторено дејство, но не треба да се меша со итеративен аспект. Фреквентивната форма може да се смета за посебен, но не сосема независен збор наречен чест. Фреквентното повеќе не е продуктивно на англиски јазик, но сеуште е во некои јазични групи, како што се финно-унгарски, балско-словенски, турски, итн.
[Продуктивност: лингвистика][Турски јазици]
1.Англиски
2.Фински
3.Грчки
4.Унгарски
5.Латински
6.Литвански
7.Полски
8.Руски
9.Турски
10.Редупликација
[Испратите Повеќе Содржина ]


Авторски права @2018 Lxjkh